(นำมาจาก facebook ของ กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช)
 
แถลงการณ์ประณามการจับแพะกรณีทุบหุ้น

(โปรดส่งFWต่อ/โพสต์ลงในบล็
อก/ผลิตซ้ำด้วยวิธีต่างๆ เพื่อ เรียกร้อง"ความยุติธรรม"และเสรีภาพที่จะมี" ฟรีสปีช"บนพื้นดินที่ประชาชนไทยเป็นเจ้าของ)

การจับกุมอิสรชนสามท่าน ซึ่งได้แก่ คุณคฑา ปาจริยพงษ์ คุณธีระนันท์ วิปูชนินท์ และคุณ สมเจต อิทธิวรกุล ในข้อหาป่วนตลาดหุ้น จากข้อเท็จจริงคุณคฑา ได้แสดงความคิดเห็นถึงสาเหต
ุหลังเหตุการณ์หุ้นตกไปแล้ว และคุณจีระนันท์ ได้แปลข่าววิเคราะห์จากต่างประเทศถึงสาเหตุของการหุ้นตกที่ผ่านมา เห็นได้ว่า ทั้งสามท่านมิได้เป็น "ต้นเหตุ" ของภาวะเหล่านั้นไม่ว่าจะพิจารณาในทางใด เหล่านี้สะท้อนได้ว่า การจับกุมอย่างจงใจสะเพร่าเช่นนี้ เกิดขึ้นเพื่อรองรับมูลเหตุจูงใจบางประการ และพยายามเร่งขยายผลต่อไป เช่น การคุกคามเว็บบอร์ดของชุมชนฟ้าเดียวกัน(www. sameskyboard.com) เว็บบอร์ดประชาไท(www.prachataiwebboard.com) และกระดานสนทนาฟรีสปีช อื่นๆ โดยอาศัยกฎหมายล้าสมัยและไร้ศีลธรรมต่ำทรามอย่างที่สุด เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๑๑๒ ซึ่งพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือแห่งการคุมคามนี้

การแสดงความคิดเห็น และการเผยแพร่ข่าวสารในเหตุ
การณ์ต่าง ๆ ล้วนเป็นสาระสำคัญพื้นฐานแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน การอ้างภัยแห่งความมั่นคงนั้น ล้วนเป็นข้ออ้างของรัฐบาลเผด็จการทุกยุคสมัย

ในความเป็นจริง มีข่าวลือจำนวนมากในตลาดหุ้
น รวมถึงปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ การเจาะจงเรื่องนี้ ซึ่งก็คือ ข่าวลือเกี่ยวกับสถาบัน แสดงให้เห็นว่า ผู้มีอำนาจต้องการขยายผล เพื่อละเมิดสิทธิในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้อินเตอร์ เน็ท- ชุมชนออนไลน์ต่างๆ โดยมีลักษณะเป็นเผด็จการในการปิดกั้นการรับรู้และแสดงออกทางการเมืองของ ประชาชน โดยพยายามอ้างนักลงทุนเป็นพวก

นอกจากนี้ ความปั่นป่วนในตลาดหุ้นที่เ
กิดขึ้น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนมีความไม่ไว้วางใจต่อ "แถลงการณ์จากรัฐ" หรือ "แถลงการณ์จากราชสำนัก" ภายใต้สังคมที่ปฏิเสธความจริง หรือปิดกั้นเสรีภาพ อยู่เนือง ๆ ย่อมสร้างภาพแห่งความไม่น่าเชื่อถือ ไม่ว่านักลงทุนไทยหรือต่างชาติ คงตระหนักซึ้งในเรื่องเหล่านี้ดี

การถูกบังคับให้เชื่อ ให้ได้ยิน ให้ได้ฟัง อยู่ด้านเดียวนี้เอง เป็นกลไกหนึ่งที่บั่นทอนควา
มน่าเชื่อถือ "แถลงการณ์จากรัฐ" และ "แถลงการณ์จากราชสำนัก" จึงไม่น่าแปลกใจว่า "ข่าวลือ" จะสามารถปั่นป่วนตลาดหุ้นไทยได้ขนาดนี้ ทั้ง ๆ ที่แถลงการณ์สำนักพระราชวังได้ออกมาอย่างเนือง ๆ แต่หาสร้างน้ำหนักอันมีผลต่อการตัดสินใจไม่

ในครานี้ ฝ่ายรัฐ กลับตอกย้ำปมปัญหา โดยการคุกคามสิทธิเสรีภาพอี
กครั้ง และเป็นการจับแพะได้อย่างน่าละ อายยิ่ง วิญญูชนล้วนตระหนักดี และเล็งเห็นได้ว่าจะมีการ "หาเรื่อง" และ "จับแพะ" เพิ่มเติม การจงใจสะเพร่าเช่นนี้ จะอ้างว่า ให้พิสูจน์ในชั้นศาล ไม่อาจฟังขึ้น เพราะเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ อยากจับใครก็ได้ ให้พิสูจน์ในชั้นศาลเอาเอง ซึ่งขัดต่อหลักสาระสำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพในรัฐประชาธิปไตย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างบิดเบือน อันบั่นทอนหลักนิติรัฐ เรื่องเหล่านี้ในนามชุมชนเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน ไม่อาจยอมรับได้ และขอเรียกร้องดังนี้

๑.แม้จะเป็นการเริ่มต้นดำเน
ินคดี อย่างมิชอบ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ดำเนินคดีแล้ว ก็ต้องเคารพระเบียบกระบวนการทางกฎหมาย โดยหลักการประชาธิปไตยในโลกสากล ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และรัฐธรรมนูญทุกฉบับของราชอาณาจักรไทย ได้เคารพในหลักการว่าผู้ถูกกล่าวหาคือผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะถูกพิสูจน์โดยกระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำความผิด โดยกระบวนการพิสูจน์ตามกฎหมายนั้น จะต้องกระทำโดยเปิดเผยและให้โอกาสต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในขณะนี้ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ททั้งสามท
่านที่ถูกดำเนินคดี จะต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และ ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนเจ้าพนักงานในกระบวนยุติธรรมทางอาญา ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามท่าน อย่างเปิดเผยและเป็นไปตามปฏิญญาสากลของสหประชาชาติ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายด้วย

๒.พระราชบัญญัติความผิดเกี่
ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ถูกบังคับใช้ในครั้งนี้ ทำหน้าที่เสมือนส่วนขยายของ กฎหมายอาญาฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา ๒ โดยชัดแจ้ง ในทางหนึ่ง แม้แต่องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันเอง ยังเคยมีพระราชดำรัสว่า กฎหมายดังกล่าวสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันกษัตริย

๓.พลเมืองเสรีประชาธิปไตย โปรดประณามการจับกุมในรูปแบ
บนี้ และเผยแพร่พฤติกรรมที่น่าละอายของเจ้าพนักงานรัฐไทย แพร่ขยายไปยังสื่อทั้งในและนอกประเทศ

๔.พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐ , บรรดากฎหมายซึ่งออกโดยคณะรัฐประหารทั้งปวง ตลอดถึงกฎหมายที่ละเมิดหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและที่ละเมิดต่อหลัก การสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ทุกฉบับ ทุกมาตรา ต้องถูกยกเลิกโดยเร็วที่สุด

๕.การใช้อำนาจคุกคามสิทธิเส
รีภาพทางความเห็น ไม่ว่าจะอาศัยอำนาจโดยในหรือนอกกฎหมาย ต้องไม่เกิดขึ้นอีก

๖.เราคาดว่าน่าจะมีการ"หาเร
ื่อง"และ" จับแพะ" เพิ่มเติม ซึ่งเราผู้รักประชาธิปไตยนั้นไม่เห็นด้วยและจะพยายามคัดค้านในทุกวิถีทาง

สุดท้ายนี้เราอาจกล่าวต่อท่
านว่า แม้ท่านอาจจะปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงเจตนาเพียงใด แต่สิทธิอันท่านไม่อาจก้าวล่วง และไม่อาจหาเครื่องมือในการปิดกั้นหรือบังคับได้เลย คือ "สิทธิในการคิด ในความศรัทธา ในความรัก ในความเกลียดชัง" อันเป็นสิทธิสัมบูรณ์โดยแท้ที่ไม่มีผู้ใดเคยสามารถที่จะจำกัดบังคับได้

Comment

Comment:

Tweet

อืม... หน้านี้นานเกินไปแล้ว ยังวุ่นๆกับเรื่องเรียนอยู่ใช่มั๊ย? (หรือว่าวุ่นกับเวิร์ลด์ฟิล์ม) ไม่เป็นไร จะรอต่อไป

#5 By แฟนผมฯ (202.134.119.218) on 2009-11-26 08:56

+ ก็ผู้บงการยังเอื้อมไปไม่ถึง ก็จับแพะเอาหน้าไว้ก่อนไงครับ เด๋วเจ้านายจะหาว่าไม่มีผลงาน เหอๆ sad smile อีกอย่าง แพะมีหลักฐานการโพสต์ข้อความไงครับ ส่วนตัวใหญ่ เด๋วค่อยไปควานหาอีกที (แต่คงไม่เจอหรอก) wink

+ อยากไปกินนอนที่พารากอนเหมือนกันนะ แต่ช่วงนี้ชีวิตพี่ดูน่าเหนื่อยหน่ายเหลือเกิน หมดพลังในการตะลุยเทศกาลหนังแล้ว สงสัยเวิร์ลด์ฟิล์มปีนี้อาจไม่ได้ดูซักกะเรื่อง! sad smile

#4 By บลูยอชท์ (125.25.32.37) on 2009-11-12 23:27

เข้ามาอ่านแล้วรู้สึกเหมือนหลังเขา

ไม่รู้มาก่อนเลยเรื่องข่าวนี้ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหุ้นตก open-mounthed smile


ส่วนเรื่องคดีเชิงลึกไม่ทราบข้อมูล ไม่ขอออกความเห็นแล้วกัน

#3 By Navagan (119.42.124.214) on 2009-11-11 03:54

ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวเรื่องนี้เหมือนกันครับ ตอนที่มีข่าวว่าเป็นตัวการปล่อยข่าวลือ ยังงงๆอยู่เลยว่าลือกันเรื่องอะไรวะ นักข่าวก็ไม่พูดอะไรมาก ดูอ้ำอึ้งประหยัดคำชอบกล

ติดตามข่าวต่อไป แต่ไม่เห็นด้วยเรื่องการปิดกั้นเหมือนกัน

#2 By แฟนผมฯ (202.134.119.218) on 2009-11-09 15:39

ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวสารในแนวลึกซักเท่าไหร่ครับ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอยู่แล้วกับการปิดกั้น บิดเบือน ไม่เป็นธรรมและอ้างโน่นอ้างนี่

และก็ยังเชื่อว่าการเมืองไทยไม่เคยเปลี่ยนไปเลย

Hot!

#1 By Seam - C on 2009-11-09 10:14